Sonoma Rye Whiskey

Whiskey Type

Rye Whiskey

ABV

46.5% 93 Proof

Mash Bill

80% Rye
Origin: California
20% Malted Rye
Origin: United Kingdom

Flavor Profile

Vanilla, Allspice, White Pepper,
Dried Apricot, and Walnut